Statut i Regulamin Szkoły

STATUT

1. Postanowienia Ogólne
1.1.  Organizacja nosi nazwę Polska Szkoła Sobotnia im. Mikołaja Kopernika i jest dalej nazywana Szkołą.
1.2.  Polska Szkoła Sobotnia w Reading jest samodzielną instytucją, nie podlegającą prawnie żadnej innej instytucji.
1.3.  Polska Szkoła Sobotnia w READING prowadzi działalność we współpracy z Polska Macierzą Szkolną w Londynie
1.4.  Społeczność szkolną tworzą uczniowie , ich rodzice/opiekunowie, nauczyciele i Dyrektor szkoły.
1.5.  Nadrzędną ideą szkoły jest dobro ucznia.
1.6.  Szkoła zapewnia uczniom możliwość rozwoju intelektualnego w warunkach poszanowania ich godności osobistej i wyznaniowej.
1.7.  Szkoła zapewnia opiekę pedagogiczną nad uczniami w czasie trwania zajęć.
1.8.  Podstawowym aktem prawnym obowiązującym na terenie Szkoły jest niniejszy statut.

 

REGULAMIN

1. Nabór do szkoły
1.1.  Uczęszczanie do Polskiej Szkoły Sobotniej w Reading jest dobrowolne i stanowi dodatkowe zajęcia do pełnej edukacji szkolnej, zgodnie z prawem angielskim.
1.2.  Zapisanie dziecka do szkoły związane jest z równoczesną akceptacja obowiązującego w niej programu dydaktyczno – wychowawczego oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem Regulaminu szkoły.
1.3.  Rodzice dzieci niepełnoletnich oraz uczniowie pełnoletni pisemnie zobowiązują się do przestrzegania regulaminu.
1.4.  Rodzice wypełniają formularz zgłoszeniowy oraz podpisują formularz dołączony na końcu regulaminu.

 

Loading