Historia Szkoły

W Reading, nauczanie języka polskiego odbywało się początkowo w domach rodzinnych, katechizacją zajmował się dojeżdżający z obozu Checkendon ks. Prob. A Botor; stowarzyszenie Polskich Kombatantów organizowało kursy z j. polskiego i historii ojczystej.

Po kilku przejazdach dzieci z Reading do pobliskiej już istniejącej szkoły sobotniej osiedla w Coombe Park, której kierownikiem był J. Bazylewicz, przedstawiciele miejscowych organizacji z czynnym udziałem ks. Prob. A. Botora zgodnie z życzeniem rodziców decydują się na utworzenie w Reading stałej Sobotniej Szkoły Nauczania Przedmiotów Ojczystych, t.j.: religii, j. polskiego i historii.

W wyniku zebrań Komitetu Organizacyjnego i Grona Rodziców w dniach 21 i 24 października 1953 roku ukonstytuował się Komitet Szkolny w składzie T. Werenowski, J. Derczyński, E. Faliński. Rodzice z gotowością ponoszenia opłat szkolnych zgłosili 26 dzieci o rozpiętości wiekowej 5 – 13 lat. Kierownikiem szkoły został R. Leśniewicz. Nauka rozpoczęła się w sobotę 5 grudnia 1953 roku w szkole Coley School wynajmowanej od Education Committee.

Szkoła Ojczysta rozwijała się raczej w trudnych warunkach. Jednym ze stałych problemów był brak nauczycieli gotowych do nauczania w szkole.

W 1955 roku kierownictwo szkoły obejmuje W. Wilczek, którego wytrwała praca i opieka, dyscyplina którą wprowadził do klas, poszanowanie wśród rodziców, dzieci i nauczycieli, oraz łagodzenie zatargów, a także ścisła współpraca z ks. Botorem i p. Leśniewiczem ratowała istnienie polskiej szkoły w Coley School.

W 1959 roku opieka nad szkołą zostaje powierzona Kole PMS (Polska Macierz Szkolna), a dzięki interwencji ks. Botora, proboszcz parafii Św. Anny udziela zgody, aby Szkoła Ojczysta mogła bezpłatnie korzystać z dwóch sal w szkole Św. Anny.

Loading